Vytlačiť

Prostredníctvom tejto webovej stránky prevádzkovateľa IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 1. 1. Identifikácia prevádzkovateľa IS:

Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5,  960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 37833979, DIČ: 2021668550, Štatutárny orgán: Mgr. Pavol Kováč.

 1. 2. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom web stránky:

Prezentácia aktivít školy, ako prevádzkovateľa IS, na web http://www.hts.sk/

 1. 3. Zoznam spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe) na web stránke:

a)      meno

b)     priezvisko

c)      fotografia

d)     pracovné zaradenie

e)      emailová adresa

f)       kontakt

 1. 4. Právny základ:
 • Prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe (žiakovi) výlučne na základe podpísaného „súhlasu“ zo strany zákonného zástupcu dotknutej osoby (žiaka)
 • Prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe (zamestnanec) výlučne na základe podpísaného „súhlasu“ zo strany dotknutej osoby (zamestnanca).
 1. 5. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS, sama alebo prostredníctvom zákonného zástupcu, vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.

 1. 6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Prevádzkovateľ neposkytuje dáta obsahujúce osobné údaje z web stránky tretím stranám z titulu akejkoľvek písomnej dohody s výnimkou poskytovateľa webhostingu.

 1. 7. Dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca, môže pri využití §28  zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. kontaktovať prevádzkovateľa IS:

a) emailom:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

b) poštou: Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5,  960 01 Zvolen, Slovenská republika k rukám Mgr. Pavol Kováč


Práva dotknutej osoby:

§28  zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.: Práva dotknutej osoby:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOR informovaného súhlasu

(podpisuje zákonný zástupca)

Informovaný súhlas  so spracovaním osobných údajov

v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.

pre prevádzkovateľa IS:

Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5,  960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 37833979, DIČ: 2021668550, Štatutárny orgán: Mgr. Pavol Kováč.


JA - ako zákonný zástupca svojho dieťaťa (žiaka), ktorý navštevuje vyššie uvedenú školu,  týmto vyhlasujem, že bez vynucovania si zo strany školy, ako prevádzkovateľa IS, a bez hrozby odmietnutia povinnosti ustanovenej škole zákonom, dobrovoľne súhlasím s poskytnutím osobných údajov dieťaťa i s poskytnutím mojich osobných údajov ako zákonného zástupcu, ktoré škola, ako prevádzkovateľ IS, potrebuje pri výchovno-vzdelávacom procese a v pri prezentácii aktivít školy. Rozsah spracúvaných osobných údajov prevádzkovateľom IS:


 1. Osobné údaje  dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa doručovania, telefonický kontakt, emailový kontakt, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, videozáznam.


 1. Osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt, adresa.


JA - ako zákonný zástupca tento môj súhlas udeľujem prevádzkovateľovi IS v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z. na dobu neurčitú. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“


JA - ako zákonný zástupca súhlasím tiež s tým, aby škola, ako prevádzkovateľ IS, spracúvala vo svojich informačných systémoch osobné údaje o dieťati (žiakovi):

a)      pre potreby výchovy a vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.  Zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b)     pre účasť na súťažiach, olympiádach, školských pobytoch, výletoch a iných aktivitách školy a pre následnú printovú a elektronickú prezentáciu aktivít školy vo forme fotografií alebo videí na web stránke školy, sociálnej sieti Facebook, Instagram alebo na www.youtube.com

c)      pre vypracovanie zoznamov na dotácie, na poistenie a pre interné spracovanie podkladov školského registra,

d)     pre zriaďovateľa školy

e)      spracovanie osobných údajov pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa (žiaka) na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch a na prezentáciu školy, v médiách ako aj na socialnych sieťach a na world wide web stránkach.

f)       pre analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov školy z titulu  plnenia aktivít školy,

g)      pre úradné doklady kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií alebo dát i s tým, aby poskytla mnou poskytnuté osobné údaje na ďalšie spracovanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, poverenia, alebo zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.

h)      pre zber údajov podľa § 7a zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Tento informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov je zároveň právnym základom spracúvania osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré si vyžadujú písomný súhlas dotknutej osoby (alebo jej zákonného zástupcu):


IS prezentácia žiakov a zamestnancov školyV ....................., dňa......................                                         ......................................................

podpis zákonného zástupcu
Zákonný zástupca týmto zároveň poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, pre ich spracúvanie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.


Meno a priezvisko: .................................................................................................................

tel. kontakt: ........................................., emailový kontakt: ....................................................

zamestnávateľ: .............................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOR informovaného súhlasu

(podpisuje zamestnanec)

Informovaný súhlas  so spracovaním osobných údajov

v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.

pre prevádzkovateľa IS:

Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5,  960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 37833979, DIČ: 2021668550, Štatutárny orgán: Mgr. Pavol Kováč.

Podpísaná dotknutá osoba vyhlasuje a svojim vlastnoručným podpisom tiež potvrdzuje, že udeľuje prevádzkovateľovi IS súhlas pre spracúvanie osobných údajov, v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktoré nemajú právny základ v „zákone“ ale v osobitnom „súhlase“ dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, predovšetkým pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch a na elektronickú prezentáciu školy v printových aj internetových médiách.

Tento informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov je zároveň právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa: IS prezentácia žiakov a zamestnancov školy, v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z. na dobu neurčitú. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“


Zvolen, 14.06.2017Meno, priezvisko, titul

Prac. pozícia

Podpis

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.